2000 - 1. Augusttour Schwarzsee - Jaun - Bern - eizoa

.

@RobAng Aug. 2000, Schwarzsee - Jaun - Luzern

@RobAng Aug. 2000, Schwarzsee - Jaun - Luzern

velojaun088CHCH00gsphrtumvelo_1augvelo_weekendeizoa