3 - Mo 1.8.05: Parstein - Szczecin (Stettin), 90km - eizoa

.